Gebruikersvoorwaarden

Bezoekers dienen rekening te houden met bepaalde regels wanneer ze onze website gebruiken. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden
aandachtig te lezen, in het bijzonder de informatie over disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. Door gebruik te maken van deze
website, verklaart u immers dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.


Over ons

www.forestavenue.be is een website die wordt beheerd door Forest Avenue ('Wij' of 'Forest Avenue'). Forest Avenue is geregistreerd in
België onder het ondernemingsnummer 878.290.854 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Vlamingstraat 27, B-8560 Wevelgem,
België.


Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden en onze website
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina daarom
regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u.
Ook kunnen we onze website regelmatig bijwerken en op elk ogenblik de inhoud wijzigen.
Toegang tot onze website
We streven ernaar dat onze website voor alle gebruikers toegankelijk is, maar we kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud
ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen onze website, geheel of gedeeltelijk, opschorten, intrekken, stopzetten of
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving indien, voor eender welke reden, onze website op een bepaald moment of voor een bepaalde
periode niet beschikbaar is.


Intellectuele eigendomsrechten
We zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. onze website en de inhoud ervan. Deze werken worden
beschermd door wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten en alle rechten hieromtrent zijn voorbehouden.
U mag een kopie afdrukken of extracten van deze website naar uw computer downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is echter niet
toegestaan om enige inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen, op uw eigen website of voor andere publieke of commerciële
doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Forest Avenue. Dit houdt in dat u geen enkel deel van onze
website mag posten of verdelen tenzij u eigenaar bent van een licentie op onze producten. U mag het materiaal dat u heeft afgedrukt of
gedownload, op geen enkele manier wijzigen, reconstrueren, decompileren of anderszins converteren.
U mag een link naar onze welkomstpagina vermelden, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie
geen schade berokkent of er misbruik van maakt. Het is niet toegestaan om een link te vermelden op een manier die suggereert dat er
door ons een samenwerking of goedkeuring werd verleend indien dit niet het geval is.
Tenzij anders vermeld zijn alle merken die op deze website worden gebruikt, eigendom van Forest Avenue of van bedrijven die tot de
Forest Avenue Group behoren.


Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website altijd up-to-date te houden, is het mogelijk dat er fouten
optreden.
Daarom geven we geen garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.
U kunt er echter op rekenen dat we deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren zodra we hiervan kennis nemen. We raden u echter ten
zeerste aan om prijzen en specificaties altijd te controleren bij een erkende Forest Avenue verdeler voordat u tot een aankoop overgaat.
Forest Avenue draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze gegevens niet door u zijn geverifieerd.


Aansprakelijkheidsbeperking
Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of verwondingen veroorzaakt door onze
nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling of elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of
beperkt.
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website up-to-date te houden, sluiten we, voor zover wettelijk
toegestaan, alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere bepalingen uit die, impliciet of expliciet, van toepassing zijn op onze
website of de inhoud ervan.
Noch Forest Avenue noch onze partners noch personen die een bijdrage leverden aan de ontwikkeling, creatie, productie of levering van
het materiaal en de informatie op deze website, is/zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van de site, door
uw onvermogen om de site te gebruiken of door uw nalatigheid om inhoud van deze site te verifiëren.
We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw
hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw gebruik van onze website.
We dragen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze website gekoppeld zijn. We zijn niet aansprakelijk voor
verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van deze websites.

Toepasselijke wetgeving
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.


Beleid van Forest Avenue m.b.t. ideeën en suggesties van het publiek
Wilt u een idee aan Forest Avenue voorstellen? Lees dan eerst het volgende.

Wij vinden het geweldig dat de wereld gezegend is met ijverige mensen die barsten van de ideeën. Zelf hebben we het geluk dat enkele
van deze mensen ook voor Forest Avenue werken.
Als u een idee met ons wilt delen, dan zijn we onder de indruk. Wij stellen uw passie enorm op prijs.
Belangrijk om weten is echter dat we enorm investeren in onderzoek en ontwikkeling, en de ervaring leert ons dat het merendeel van deze
ideeën, in hun geheel of gedeeltelijk, overeenstemmen met de ideeën die al door Forest Avenue zijn bedacht of onderzocht.
Om deze reden houden we ons strikt aan het beleid van Forest Avenue dat bepaalt dat we geen ideeën of suggesties kunnen aanvaarden
afkomstig van een persoon die niet voor Forest Avenue werkt. Dit beleid is wereldwijd van toepassing.
Als u echter geen rekening houdt met dit beleid of er niet van op de hoogte bent, en u toch een idee aan ons communiceert, dan zijn de
onderstaande regels van toepassing ongeacht de inhoud, de methode, de wijze van inzenden en het antwoord van een werknemer van
Forest Avenue:
• We kunnen geen feedback over uw idee geven.
• U doet automatisch afstand van alle wettelijke rechten op uw idee, voor zover door de wet toegestaan. Dit houdt in dat Forest Avenue
geen enkele vergoeding geeft, financieel of op een andere manier, indien een van onze producten of diensten, in zijn geheel of gedeeltelijk,
blijkt overeen te stemmen met uw idee.
• We beschouwen uw idee niet als vertrouwelijke informatie.
• We bezorgen geen documenten met uitleg over uw idee aan u terug.
Toch nog interesse? Dan kunt u een schrijven richten aan dit adres. Door contact met ons op te nemen, verklaart u echter automatisch
akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen. Ook kunnen we u geen feedback bezorgen.
Forest Avenue – Customer Care Officer – Vlamingstraat 27, B-8560 Wevelgem, Belgique ou info@forestavenue.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×